Erakorraline üldkoosolek 11.12.2017 


AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti) kutsub käesolevaga kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 11. detsembril 2017 algusega kell 11.00 hotelli „Radisson Blu Hotel Olümpia“ konverentsiruumis Gamma (aadress: Liivalaia 33, Tallinn)

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise initsiaatoriks on AS-i PRFoods nõukogu ja põhjuseks on AS-i PRFoods majandusaasta alguse ja lõpu muutmine ning seoses sellega põhikirja muutmine ning AS-i PRFoods seniste nõukogu liikmete volituste pikendamine ning edaspidiseks nõukogu liikmete volituste lühendamine põhikirjas.

Erakorralisel üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne koosoleku toimumist, st 4. detsembri 2017 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Teate avaldamise seisuga on AS-i PRFoods aktsiakapital 7 736 572 eurot. AS-il PRFoods on 38 682 860 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku päeval st. 11.12.2017 kell 10.00 ja lõpeb kell 10.55.

Registreerimisel palume esitada:

  • füüsilisest isikust aktsionäril pass või isikutunnistus. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kirjaliku volikirja;
  • juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus); ning esindaja pass või isikutunnistus. Juhul, kui juriidilist isikut esindab isik, kes ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik ka kirjalik volikiri. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostille’iga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. AS PRFoods võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja. Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiaid esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 4. detsember 2017.a.

Aktsionär võib enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i PRFoods esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e‑posti aadressile investor@prfoods.ee või toimetades kirjaliku teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus kl 10-16 aadressile Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti Vabariik, hiljemalt 6. detsembril 2017. Aktsionär võib kasutada volikirja ja volituste tagasivõtmise blankette, mis on kättesaadavad AS-i PRFoods kodulehel www.prfoods.ee.

Vastavalt AS-i PRFoods nõukogu 15.11.2017 otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud aktsionäridele järgmised:

1. AS-i PRFoods majandusaasta alguse ja lõpu muutmine ning seoses sellega 2017 majandusaasta pikkuse ja põhikirja punkti 2.1 muutmine.

AS-i PRFoods nõukogu teeb aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku:

1) Muuta AS-i PRFoods majandusaasta alguskuupäevaks 01.07 (esimene juuli) ja lõpukuupäevaks 30.06 (kolmekümnes juuni).

2) Pikendada seoses majandusaasta perioodi muutmisega AS-i PRFoods 2017 majandusaasta pikkust kaheksateistkümne kuuni st kuni 30.06.2018 ja muuta AS-i PRFoods põhikirja punkti 2.1 ning sõnastada see ümber järgmiselt: „2.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab esimesel juulil ja lõpeb järgmise kalendriaasta kolmekümnendal juunil (01.07. - 30.06.).

3) Kinnitada AS-i PRFoods põhikirja uus redaktsioon, mis jõustub äriregistris vastava kande tegemisest.

2. AS-i PRFoods põhikirja punkti 6 muutmine.

AS-i PRFoods nõukogu teeb aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku:

1) Muuta AS-i PRFoods põhikirja punkti 6 „Nõukogu” alapunktide numeratsiooni nii, et need algavad punktiga 6 ja muuta senist punkti 7.3 ning sõnastada see ümber järgmiselt: „6.3. Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks.“

2) Kinnitada AS-i PRFoods põhikirja uus redaktsioon, mis jõustub äriregistris vastava kande tegemisest.

3. AS-i PRFoods nõukogu liikmete ametiaja pikendamine.

AS-i PRFoods nõukogu teeb aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku:

1) Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Aavo Kokk (isikukood 36410042742) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 500 EUR bruto.

2) Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Arko Kadajane (isikukood 38103286010) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017.

3) Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Harvey Sawikin (sündinud 16.02.1960) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017.

4) Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Jaakko Karo (sündinud 24.01.1962) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 500 EUR bruto.

5) Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Kuldar Leis (isikukood 36805296534) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 750 EUR bruto.

6) Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Lauri Kustaa Äimä (isikukood 01121971-081F) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 1000 EUR bruto.

Üldkoosoleku materjalidega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates 16. novembrist 2017 AS-i PRFoods kodulehel aadressil http://www.prfoods.ee ja tööpäeviti ajavahemikus 10:00-16:00 aadressil Pärnu mnt 141 (Delta Plaza, 14. korrus), Tallinn. Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakorra punktidega seotud küsimused võib saata e‑posti aadressil investor@prfoods.ee.

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet AS-i PRFoods tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui AS-i PRFoods juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i PRFoods aktsiakapitalist, võivad AS-ilt PRFoods nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 26. novembril 2017 aadressil: AS PRFoods, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti. Samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega tuleb esitada iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjendus. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i PRFoods aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 8. detsembril 2017, esitades selle aadressil: AS PRFoods, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti Vabariik. 

AS PRFoods teeb aktsionäride erakorralisest üldkoosolekust otseülekande ja vastab täiendavatele küsimustele ülekande ajal veebilahenduse kaudu.

Otseülekannet viib läbi AS PRFoods juhatuse liige Indrek Kasela, kes jagab infot aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakorras oleva punkti ja tehingu kohta. Küsimused võib saata enne koosoleku toimumist, hiljemalt 6. detsembril kell 23.59 e-kirja teel hannele@voting.ee või koosoleku ülekande ajal veebilahenduse kaudu.

Otseülekande jälgimiseks palume registreeruda hiljemalt 6. detsembril 2017 kell 23:59 e-kirja teel hannele@voting.ee. Otseülekande kuulamise ja küsimuste esitamise õigus on aktsionäridel, kes on aktsionäride nimekirjas hääleõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga. Registreerumise järgselt saadetakse aktsionärile e-kirja teel juhised otseülekande jälgimiseks ja küsimuste esitamiseks. Aktsionäri õiguste teostamine (st hääletamine) ei ole otseülekande vahendusel võimalik.

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otseülekanne lindistatakse ning avalikustatakse kodulehel www.prfoods.ee. 

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige

  • © 2021 AS PRFoods