AS-i PRFoods Aktsionäride üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata


Lp aktsionär

AS PRFoods, registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn (edaspidi: PRFoods), juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks ilma koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991. Ettepanek otsuste vastuvõtmiseks ilma aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata on tingitud COVID-19 pandeemiaga seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest koosolekute korraldamisele.

Aktsionäride otsuste hääletamiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14.05.2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Teate avaldamise seisuga on PRFoods aktsiakapital 7 736 572 eurot. PRFoodsil on 38 682 860 nimiväärtuseta lihtaktsiat, iga aktsia annab otsuste hääletamisel 1 (ühe) hääle.

Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada kuni 24.05.2021 kell 12:00 (EET). Kui aktsionär jätab hääletamata, loetakse, et ta hääletas vastu.

Aktsionäril on oma hääle andmiseks kaks võimalust:

  1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e-maili teel aadressile investor@prfoods.ee enne hääletusperioodi lõppu.
  2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega PRFoods kontorisse aadressil Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 24.05.2021 kell 12:00 (EET).

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletusvorm digitaalselt allkirjastada. Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e-maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav PRFoodsi veebilehel https://www.prfoods.ee/investorile/aktsionaride-uldkoosolek/aktsionaride-uldkoosolek.

Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

Juhatuse ettepanekud aktsionäridele otsuste vastuvõtmiseks on järgmised:

1. Põhikirja muutmine

Taustainfo:

Seoses täiendava kapitali kaasamise vajadusega PRFoodsi kapitalistruktuuri tugevdamiseks ja kooskõlas PRFoodsi nõukogu 14.05.2021. a otsusega plaanib PRFoods emiteerida kutselistele investoritele allutatud konverteeritavaid võlakirju kokku maksimaalselt 3 500 000 euro nominaalväärtuses. Võlakirjadest tulenevate nõuete PRFoodsi aktsiateks konverteerimise võimaluse tagamiseks teeb juhatus käesolevaga aktsionäridele ettepaneku muuta põhikirja selliselt, et nimetatud võlakirjadest tulenevaid nõudeid oleks võimalik konverteerida PRFoodsi nõukogu kapitali suurendamise otsuse alusel üldkoosolekut kokku kutsumata.

Samuti tehakse aktsionäridele ettepanek loobuda põhikirjas regulatsioonist, mille kohaselt peab PRFoods nõukogu kinnitama üle tütarettevõtjate erinevad otsused.  

Otsuse ettepanek:

Teha PRFoods põhikirjas järgnevad muudatused:

  • Täiendada AS PRFoods põhikirja punktiga 6.8 järgmises sõnastuses:

„6.8. Nõukogul on kolme aasta jooksul alates põhikirja käesoleva redaktsiooni jõustumisest õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali nõukogu 14.05.2021. a otsuse alusel emiteeritud konverteeritavate võlakirjade konverteerimiseks vajalikus mahus. Nõukogu ei või suurendada aktsiakapitali rohkem kui 3 500 000 euro võrra. Nõukogu võib otsustada aktsiakapitali suurendamise mitterahaliste sissemaksetega.“

  • Kustutada põhikirjast punkt 6.2.10.xii:
„Aktsiaseltsi tütarettevõtja poolt mistahes käesolevas punktis loetletud toimingu teostamine;“

2. Aktsionäride eesõiguse välistamine

Otsuse ettepanek:

Välistada aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid nõukogu poolt põhikirja punkti 6.8 alusel aktsiakapitali suurendamisel nõukogu 14.05.2021. a otsuse alusel emiteeritud võlakirjade konverteerimiseks.

Uue põhikirja, juhatuse selgitusega märkimise eesõiguse välistamise vajalikkuse ja võlakirjade konverteerimiseks emiteeritavate aktsiate väljalaskehinna põhjendusega ning muude otsustega seotud materjalidega on võimalik tutvuda ning hääletussedel alla laadida PRFoodsi veebilehel https://www.prfoods.ee/investorile/aktsionaride-uldkoosolek/aktsionaride-uldkoosolek. Tööpäeviti on võimalik nimetatud materjalidega ja otsuste eelnõudega tutvuda ajavahemikus 9.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn. Aktsionäride otsuste eelnõudega seotud küsimused võib saata eposti aadressil investor@prfoods.ee.

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja PRFoodsi veebilehel hiljemalt 31.05.2021 vastavalt ÄS 2991 lg-le 6.

Lugupidamisega

ASi PRFoods juhatus