Aktsionäride korraline üldkoosolek 30.11.2018


AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti) kutsub käesolevaga kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 30. novembril 2018 algusega kell 11.00 hotelli „Radisson Blu Hotel Olümpia“ konverentsiruumis Beta (aadress: Liivalaia 33, Tallinn).

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise initsiaatoriks on AS-i PRFoods nõukogu ja põhjuseks on AS-i PRFoods 2017/2018 majandusaasta aruande (18 kuud) heaks kiitmine, kasumi jaotamine ja audiitori nimetamine ning temale tasu määramine 2018/2019 majandusaastaks.

Korralisel üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne koosoleku toimumist, st 23. novembril 2018 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Teate avaldamise seisuga on AS-i PRFoods aktsiakapital 7 736 572 eurot. AS-il PRFoods on 38 682 860 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku päeval st. 30.11.2018 kell 10.00 ja lõpeb kell 10.55.

Registreerimisel palume esitada:

  • füüsilisest isikust aktsionäril pass või isikutunnistus. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kirjaliku volikirja;
  • juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus); ning esindaja pass või isikutunnistus. Juhul, kui juriidilist isikut esindab isik, kes ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik ka kirjalik volikiri. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostille’iga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. AS PRFoods võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i PRFoods esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e‑posti aadressile investor@prfoods.ee või toimetades kirjaliku teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus kl 10-16 aadressile Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti Vabariik, hiljemalt 29. novembril 2018. Aktsionär võib kasutada volikirja ja volituste tagasivõtmise blankette, mis on kättesaadavad AS-i PRFoods kodulehel www.prfoods.ee.

Vastavalt AS-i PRFoods nõukogu 06.11.2018 otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud aktsionäridele järgmised:

1. AS-i PRFoods 2017/2018 majandusaasta aruande (18 kuud) kinnitamine

 AS-i PRFoods nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i PRFoods 2017/2018 majandusaasta aruanne (18 kuud) ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaade majandustulemustest.

 2. Kasumi jaotamine

 AS-i PRFoods nõukogu ettepanek:

 (a) kinnitada 2017/2018 majandusaasta (18 kuud) puhaskasum 57 000 eurot ja AS-i PRFoods jaotamata kasum 30.06.2018 seisuga 1 904 000 eurot;

 (b) kanda 1/20 puhaskasumist reservkapitali 2 850 eurot;

(c) maksta jaotamata kasumi arvelt dividende summas 386 829 eurot, mis on 0,01 eurot ühe aktsia kohta:

• õigus dividendidele on 28. detsembril 2018.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga AS-i PRFoods aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;

• eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 27.12.2018 - alates nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017/2018 majandusaasta eest;

• dividendid makstakse aktsionäridele välja 05.04.2019, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;

(d) jätta ülejäänud puhaskasum välja jaotamata.

3. Audiitori nimetamine 2018/2019 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine.

Võttes arvesse auditikomitee soovitust, teeb AS-i PRFoods nõukogu ettepaneku kinnitada AS-i PRFoods 2018/2019 majandusaasta audiitoriks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt AS-iga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

 

Üldkoosoleku materjalidega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates 7. novembrist 2018 AS-i PRFoods kodulehel aadressil http://www.prfoods.ee ja tööpäeviti ajavahemikus 10:00-16:00 aadressil Pärnu mnt 141 (Delta Plaza, 14. korrus), Tallinn. Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra punktidega seotud küsimused võib saata e‑posti aadressil investor@prfoods.ee.

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet AS-i PRFoods tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui AS-i PRFoods juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i PRFoods aktsiakapitalist, võivad AS-ilt PRFoods nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 15. novembrini 2018 aadressil: AS PRFoods, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti. Samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega tuleb esitada iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjendus. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i PRFoods aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 27. novembrini 2018, esitades selle aadressil: AS PRFoods, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti Vabariik.

AS PRFoods teeb aktsionäride korralisest üldkoosolekust otseülekande ja vastab täiendavatele küsimustele ülekande ajal veebilahenduse kaudu.

Otseülekannet viib läbi AS PRFoods juhatuse liige Indrek Kasela, kes jagab infot aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorras oleva punkti ja tehingu kohta. Küsimused võib saata enne koosoleku toimumist, hiljemalt 23. novembril kell 23.59 e-kirja teel hannele@voting.ee või koosoleku ülekande ajal veebilahenduse kaudu.

Otseülekande jälgimiseks palume registreeruda hiljemalt 23. novembril 2018 kell 23:59 e-kirja teel hannele@voting.ee. Otseülekande kuulamise ja küsimuste esitamise õigus on aktsionäridel, kes on aktsionäride nimekirjas hääleõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga. Registreerumise järgselt saadetakse aktsionärile e-kirja teel juhised otseülekande jälgimiseks ja küsimuste esitamiseks. Aktsionäri õiguste teostamine (st hääletamine) ei ole otseülekande vahendusel võimalik.

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otseülekanne lindistatakse ning avalikustatakse kodulehel www.prfoods.ee.

Indrek Kasela

Juhatuse liige

AS PRFoods

  • © 2021 AS PRFoods