PRFoods Aktsionäride otsuste hääletamise teade 2022-2023 majandusaasta aruanne

AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, Tallinn 11314; ISIN EE3100101031) juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §‑le 2991.

Otsuste eelnõude kohta tekkivad küsimused palume saata e-posti aadressile investor@prfoods.ee või AS PRFoods aadressile Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti hiljemalt 20.12.2023. Asjakohased küsimused ja vastused avalikustatakse AS PRFoods koduleheküljel www.prfoods.ee. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 08.12.2023 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Käesoleva teate avaldamise seisuga on AS-i PRFoods aktsiakapital 7 736 572 eurot. AS‑il PRFoods on 38 682 860 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle. Hääletada on võimalik perioodil 08.12.2023 kuni 29.12.2023 (k.a). Kui aktsionär jätab hääletamata, loetakse, et ta hääletas otsuse vastu. Hääletussedel on kättesaadav AS PRFoods koduleheküljel www.prfoods.ee.

Aktsionäril on oma hääle andmiseks järgmised võimalused:

(i)   Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e‑posti teel aadressile investor@prfoods.ee hääletusperioodi jooksul.

(ii) Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega AS PRFoods kontorisse aadressil Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 29.12.2023 kell 17:00.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-posti teel edastatav hääletusvorm digitaalselt allkirjastada. Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e-posti teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada täiendavalt kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav AS PRFoods veebilehel www.prfoods.ee. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri puhul palume edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

Nõukogu poolt 07.12.2023. a kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste osas on järgmised:

 1.        01.07.2022 – 30.06.2023 majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS PRFoods 01.07.2022 – 30.06.2023 majandusaasta aruanne.

 2.        Kasumi jaotamine

01.07.2022 – 30.06.2023 perioodi kasum oli 331 000 eurot. Kasutada kasumit eelmiste perioodide kahjumi katmiseks. Kasumi arvelt dividendi ei maksta.

Aktsionäridel on võimalik tutvuda üldkoosoleku materjalidega, otsuste eelnõudega, majandusaasta aruande, audiitori järeldusotsuse ning muude üldkoosoleku dokumentidega AS-i PRFoods kodulehel aadressil www.prfoods.ee ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali kodulehel www.nasdaqbaltic.com.

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja AS PRFoods veebilehel vastavalt äriseadustiku § 2991 lg-le 6.

Indrek Kasela
AS PRFoods juhatuse liige


  • © 2021 AS PRFoods