AS-i PRFoods Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata


AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 141, 11314; ISIN EE3100101031) juhatus teeb eesmärgiga vältida kogunemisi COVID-19 pandeemia ajal aktsionäridele ettepaneku aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991.

Otsuste eelnõude kohta tekkivad küsimused palume saata e-posti aadressile investor@prfoods.ee või AS PRFoods aadressile Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti hiljemalt 22.12.2021. Asjakohased küsimused ja vastused avalikustatakse AS PRFoods koduleheküljel www.prfoods.ee. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22.12.2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Käesoleva teate avaldamise seisuga on AS-i PRFoods aktsiakapital 7 736 572 eurot. AS-il PRFoods on 38 682 860 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle. Hääletada on võimalik perioodil 23.12.2021 kuni 29.12.2021 (k.a). Kui aktsionär jätab hääletamata, loetakse, et ta hääletas otsuse vastu. Hääletussedel on kättesaadav AS PRFoods koduleheküljel www.prfoods.ee.

Aktsionäril on oma hääle andmiseks järgmised võimalused:

(i) Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e-posti teel aadressile investor@prfoods.ee hääletusperioodi jooksul.

(ii) Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega AS PRFoods kontorisse aadressil Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt kell 17:00, 29.12.2021.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-posti teel edastatav hääletusvorm digitaalselt allkirjastada. Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e-posti teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada täiendavalt kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav AS PRFoods veebilehel www.prfoods.ee. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri puhul palume edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste osas on järgmised:

 1.        AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta aruande kinnitamine

AS-i PRFoods nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta aruanne.

 2.        AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta kahjumi kinnitamine ja kahjumi katmise otsustamine

AS-i PRFoods nõukogu ettepanek on kinnitada 2020/2021 majandusaasta kahjum summas 5 069 tuhat eurot ning katta kahjum järgmiselt:

      a) kohustusliku reservkapitali arvelt 51 tuhat eurot;

      b) ülekursi arvelt 5 018 tuhat eurot.

 3. Audiitori nimetamine 2021/2022 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

AS-i PRFoods nõukogu teeb ettepaneku kinnitada AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

Käesoleva teate avaldamisest arvates on aktsionäridel võimalik tutvuda üldkoosoleku materjalidega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega AS-i PRFoods kodulehel aadressil www.prfoods.ee ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali kodulehel www.nasdaqbaltic.com.

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja AS PRFoods veebilehel vastavalt äriseadustiku § 2991 lg-le 6.

Indrek Kasela

AS PRFoods juhatuse liige


  • © 2021 AS PRFoods