Aktsionäride korraline üldkoosolek 19.12.2019


AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti) kutsub käesolevaga kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 19. detsembril 2019, algusega kell 10.00 hotelli „Radisson Blu Hotel Olümpia“ konverentsiruumis Sigma (aadress: Liivalaia 33, Tallinn).

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise initsiaatoriks on AS-i PRFoods nõukogu ja põhjuseks on AS-i PRFoods 2018/2019. majandusaasta aruande heaks kiitmine, kahjumi katmise ettepanek,  audiitori nimetamine ja tasu määramine 2019/2020 majandusaastaks.

Korralisel üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne koosoleku toimumist, st 12.detsembril 2019 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (nimekirja fikseerimise päev).

Teate avaldamise seisuga on AS-i PRFoods aktsiakapital 7 736 572 eurot. AS-il PRFoods on 38 682 860 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku päeval st. 19.12.2019 kell 9.30 ja lõpeb kell 9.55.

Registreerimisel palume esitada:

  • füüsilisest isikust aktsionäril pass või isikutunnistus. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kirjaliku volikirja;
  • juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus) ning esindaja pass või isikutunnistus. Juhul, kui juriidilist isikut esindab isik, kes ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik ka kirjalik volikiri. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostille’iga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. AS PRFoods võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i PRFoods esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e‑posti aadressile investor@prfoods.ee või toimetades kirjaliku teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus kl 10-16 aadressile Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti Vabariik, hiljemalt 18. detsembril 2019. Aktsionär võib kasutada volikirja ja volituste tagasivõtmise blankette, mis on kättesaadavad AS-i PRFoods kodulehel www.prfoods.ee.

Vastavalt AS-i PRFoods nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud aktsionäridele järgmised:

1. AS-i PRFoods 2018/2019 majandusaasta aruande kinnitamine

 AS-i PRFoods nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i PRFoods 2018/2019. majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaade majandustulemustest.

 2. AS-i PRFoods 2018/2019 majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

 AS-i PRFoods nõukogu ettepanek:

(a)   kinnitada 2018/2019 majandusaasta kahjum 1 472 tuhat eurot ja jaotamata kasum 30.06.2019 seisuga 66 tuhat eurot;

(b)   katta 2018/2019 majandusaasta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

3. Audiitori nimetamine 2019/2020 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

AS-i PRFoods nõukogu teeb ettepaneku kinnitada AS-i PRFoods 2019/2020. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

 

Üldkoosoleku materjalidega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates 27. novembrist 2019 AS-i PRFoods kodulehel aadressil http://www.prfoods.ee ja tööpäeviti ajavahemikus 10:00-16:00 aadressil Pärnu mnt 141 (Delta Plaza, 14. korrus), Tallinn. Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra punktidega seotud küsimused võib saata e‑posti aadressil investor@prfoods.ee.

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet AS-i PRFoods tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui AS-i PRFoods juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i PRFoods aktsiakapitalist, võivad AS-ilt PRFoods nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 3. detsembrini 2019 aadressil: AS PRFoods, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti. Samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega tuleb esitada iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjendus. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i PRFoods aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 16. detsembrini 2019, esitades selle aadressil: AS PRFoods, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti Vabariik.

AS PRFoods teeb aktsionäride korralisest üldkoosolekust otseülekande ja vastab täiendavatele küsimustele ülekande ajal veebilahenduse kaudu.

Otseülekannet viib läbi AS PRFoods juhatuse liige Indrek Kasela, kes jagab infot aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorras oleva punkti kohta. Küsimused võib saata enne koosoleku toimumist, hiljemalt 11.detsembril, kell 23.59 e-kirja teel hannele@voting.ee või koosoleku ülekande ajal veebilahenduse kaudu.

Otseülekande jälgimiseks palume registreeruda hiljemalt 11.detsembril 2019 kell 23:59 e-kirja teel hannele@voting.ee. Otseülekande kuulamise ja küsimuste esitamise õigus on aktsionäridel, kes on aktsionäride nimekirjas hääleõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga. Registreerumise järgselt saadetakse aktsionärile e-kirja teel juhised otseülekande jälgimiseks ja küsimuste esitamiseks. Aktsionäri õiguste teostamine (st hääletamine) ei ole otseülekande vahendusel võimalik.

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otseülekanne lindistatakse ning avalikustatakse kodulehel www.prfoods.ee.

Indrek Kasela

Juhatuse liige

AS PRFoods


  • © 2021 AS PRFoods